عوامل متعددی بر چگونگی تجربه شما از زایمان نقش آفرینی می کنند.

در ادامه چهارعاملاصلیکهبرشدتومدتزمانزایمانتاثیرمستقیمی دارند را مورد بررسی قرار می دهیم.